Малко повече за основите на вентилацията

Основите на вентилацията, най-общо представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха.

Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари или прах с над пределно допустимата концентрация (ПДК).

Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители), чрез които се реализира вентилацията.

За целите на вентилацията необходимият дебит (в m3/h) на вентилаторите се изчислява по формулата:

Q = V.p.k,

където V е обемът на помещението, р  – броят на смените на въздуха в помещението за 1 час и k – коефициент на запълване на помещението (избира се в интервала 0,7 – 0,95, като колкото по-запълнено е помещението, толкова по-ниска е стойността на този коефициент).

Източник на статията

Научете повече за нас